Adatkezelési tájékoztató

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhetsz. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban találsz.

Cornette pizsi nyereményjáték szabályzata

Facebook nyereményjáték szabályzat – CORNETTE PIZSI  NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

2022. 10. 15. CORNETTE  PIZSI nyereményjáték szabályzata

Herbertshop Webáruház Facebook játékszabályzat

I. A Szervező

Szervező: Valerián Bt. (a továbbiakban Szervező)

székhelye : 7027 Paks, Béke utca 35.

cégjegyzékszáma : 17-06-000759

Szervező végzi a Herbertshop – CORNETTE PIZSI NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű Facebook nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása valamint az adatok egyeztetése a Szervező által fog történni.

II. Játékfeltételek

Helyes hozzászólás + lájk + ismerős megjelölése a bejegyzés alatt

II/A. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít. A szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi hálón a Herbertshop Webáruház hivatalos oldalát, amelyet a https://www.facebook.com/herbertshopwebaruhaz/ alatt található. Amennyiben a Játékos valamelyik poszthoz hozzászól (kommentel) és képet tölt fel, kifejezett hozzájárulását adja a poszt, valamint kép nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profilképe megjelenjen.

A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

II/B. A Játék mente

Időtartam: 2022. október 14. 10:00 – október 20., 10:00 (továbbiakban: Pályázat)

Az a Játékos, aki kommenteli a helyes választ a bejegyzéshez, lájkolja a posztot és tagg-eli egy ismerősét a bejegyzés alatt, részt vesz a Játékban.

III. A Játék időtartama és a nyeremények

A Játék időtartama: 2022. október 14. 10:00 – október 20., 10:00 , egy hét
Nyeremények:

A Játékosok között 1 db Nyertes kerül kisorsolásra, aki az alábbi Cornette márkájú hosszú férfi pizsama nyeremények közül választhat:

·       1 db Cornette 113/220 Utah férfi mintás pizsama (méret a raktárkészletből választható),

·       1 db Cornette 122/217 George mintás férfi pizsama (méret a raktárkészletből választható),

·       1 db Cornette 124/211 Arctic mintás férfi pizsama (méret a raktárkészletből választható),

·       1 db Cornette 426/206 Active 2 férfi mintás pizsama (méret a raktárkészletből választható)

A Nyeremény készpénzre nem váltható.

IV. Nyertesek kiválasztása

A sorsolásra 2022. október 20-án, 10 órakkor kerül sor a be social  facebook nyereményjáték sorsoló segítségével.

V. Értesítés, nyeremények átvétele

A Nyerteseket a Facebook applikáció segítségével értesítjük a következő módon: a Herbertshop Webáruház Facebook account bejegyzést tesz közzé a nyertes említésével, aztán a valódi kapcsolatfelvétel és a nyeremény kézbesítésének megbeszélése privát üzenetben zajlik. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából eredő elmaradásokért, károkért.

A nyereményeket postai úton juttatja el Szervező a nyertesekhez az általa megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

VI.

A megosztott komment:

• nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,

• erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhatnak,

• nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,

• nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,

• nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,

• nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,

• nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző̋ közléseket,

F. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

H. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és a Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

IX. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos, és Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

Paks,2022.10.14.

Tartalomhoz tartozó címkék: ajándék pizsama Cornette